مدارک ثبت نام دانشجویان

                                         ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مقطع ارشد

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اینترنتی                مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان ارشد                                 

1- اسکن وبارگذاری مدرک کارشناسی                 1-اصل مدرک کارشناسی وتصویر آن

2- تصویر صفحه اول وسوم شناسنامه              2- اصل مدرک کاردانی  وتصویر آن(دارندگان دارای مدرک کارشناسی نا پیوسته)

3- تصویر کارت ملی پشت ورو                             3- پرینت ثبت نام اینترنتی

4  مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه(مخصوص آقایان )  4-اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن  

  5- عکس با زمینه روشن                                     5- اصل کارت ملی وتصویر پشت وروی آن

                                                         6-- کارت پایان خدمت یا مدرک دال بر وضیعت نظام وظیفه اقایان

                                                        7- 6 قطعه عکس جدید با زمینه  روشن                                                        

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم