کارت دانشجویی

تحویل کارت دانشجویی

1-  کارت دانشجویی فقط به شخص دانشجو تحویل داده میشود. (در صورت داشتن وکالتنامه محضری به شخص دیگر تحویل می شود )

صدور کارت المثنی

1- واریز فیش به مبلغ 12000ریال به شماره حساب 2178609001007  بانک ملی شعبه بنفشه تهران و ارایه اصل فیش  به کا رشناس خدمات دانشجویی

2- جهت تحویل کارت المثنی حضور شخص دانشجو نیز  الزامی می باشد

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم