بررسی پرونده

شرایط بررسی پرونده جهت فارغ التحصیلی

دانشجومی بایست بعد از اتمام تمام واحدهای درسی و ثبت قطعی نمرات درسیستم گلستان با  مدارک لازم  روزهای چهارشنبه  و پنجشنبه از ساعت 8 الی 12 مراجعه نماید .

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم